اصطلاحات زبان انگلیسی فرهاد خبازیان 43

1
آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی و عبارات کاربردی
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.