چرا پوشاک ایرانی گرانتر از مشابه ترکیه‌ای است؟

254
هزینه بیشتری که برای کالا های ایرانی در نظر گرفته میشود به دلیل هزینه زیاد تامین مواد اولیه کالا های ایرانی است.