التهاب و خونریزی لثه

228
خونریزی لثه از جمله بیماری هایی است که افراد توجه زیادی به آن نمیکنند و بر این باوراند که مشکلی ندارند در حالی که التهاب و خونریزی لثه از اهمیت بسیاری برخوردار است و توجه بیشتری باید به آن کرد.