آزمایشگاه سیستم‌عامل- نصب اوبونتو کنار ویندوز و بوت امنUEFI

338
دانشگاه باهنر شیراز