تاریخ کنکور دکتری 1400

70
زمان آزمون دکتری 1400؛ در نیمه اسفند ماه خواهد بود.
https://phdtest.ir/1399/06/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1/
phdtest
phdtest 0 دنبال کننده