کمالگرایی چیست؟ کمالگرایی منفی چیست؟

91
برای درمان کمال گرایی سعی کنید که
_ ابتدا اهداف واقع بینانه برای خود انتخاب کنید.
_اشتباهات خود را بپذیرید. این را بدانید که هر انسانی ممکن است مرتکب اشتباه شود .
Mobibii
Mobibii 10 دنبال کننده