عبارت «بی صبرانه ... »در زبان انگلیسی چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟!

199
این عبارت نکته ی گرامری بسیار مهمی نیز دارد
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده