دستگاه مخمل پاش/دستگاه هیدروگرافیک/فانتاکروم 09362022208