وقتی دانشجویان زیبا کلام را عصبانی می کنند

364
زیباکلام از دانشجوها شاکی شد که بلد نبودن جوابو
خودشم آخر اشتباه گفت
اول میره شورای نگهبان تصویب شد بعد میره قوه مجریه
Todaynews
Todaynews 0 دنبال کننده