• فلزیاب آنتنی فانگشن

    تمامی سیستمها فلزیاب مغناطیسی بنابر میدان مغناطیس و انرژی مربوط به ولتاژدر سرجستجوگر عمل مینماید فقط نوع عملیات در تشخیص مغناطیس در جذب و تغییر یا ارسال و دریافت در سیستمها فلزیاب مغناطیسی متفاوت میباشد. مغناطیس پایه عملکردی فلزیاب مغناطیسی در همه موارد میباشد و نیرو ها بر پایه مغناطیس فعال میگردند و اثر حرکت و تبدیلی نیروها به تغییر فاز در زمان متمایل میگردد. از انجا که همه مواد دارای مغناطیس مربوط به خود میباشد بطور طبیعی دارای مغناطیس در درون و اطراف خود میباشد. تمامی سیستمهای رادار و انتنی و فلزیاب و دوربین حرارتی راداری تصویری و رادار زمینی دستی با تفکیک عدد VDI بنابر قانون انرژی در فرکانس عمل نموده با تفاوت در شرایط شکل گرفته نوع طراحی سیستمها فلزیاب فرکانسی با عدد VDI با فلزیاب مغناطیسی فرق میکنند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی