آموزش حسابداری حقوق و دستمزد-بیمه بیکاری تامین اجتماعی

287
آموزش حسابداری حقوق و دستمزد-بیمه بیکاری تامین اجتماعی
در این فیلم به بیکاری و شرایط مربوط به آن پرداخته می‌شود