علم پزشكي پاسخ مي دهد: چرا بايد دعا كنيم؟

306
دعا از ديدگاه علوم پزشكي و بيولوژي "قسمت اول"
تاثير دعا بر قلب
تاثير دعا بر درمان ناباروري
برگرفته از كتاب: "علوم نوين در اسلام"