ویژگی های یک وکیل خوب

173
در این ویدئو در خصوص ویژگی های یک وکیل خوب با شما صحبت کردم.
اگر مواردی هست که در این ویدئو بیان نشده برای من بنویسید.