مشت محکمی بر دهان شاگردان عرفانی مرحوم آیت الله بهجت