• ۵ واقعـــهٔ مــاورایـــی . حتماً ببینید .

    این فیلم ، توسّطِ افرادِ عادّی و با دوربینِ گوشی های همراه ، ضبط شده است . _ در ویدئوی نخست ، دو جوان ، شبانه ، واردِ خانهٔ متروکه ای می شوند ، که ساکنینِ اطرافِ آن ، از بروزِ اتّفاقاتی در این منزل ، صحبت می کردند . _ در فیلمِ دوّم ، خانهٔ متروکه ای است ، که در آن ... _ فیلمِ سوّم ، مردی را ، در حالِ بازیِ پنهان شدن ( قایم موشک ، قایم باشک ) ، با دختربچّه ای نشان می دهد . دختر ، برای پنهان شدن ، از اتاق ، خارج می شود . مرد ، برای پیداکردنش ، به طبقهٔ پایین می رود ، و وقتی ، به اتاق برمی گردد ... _ در فیلمِ چهارم ، زن و مردی ، واردِ منزلِ مخروبه ای می شوند ، که ناگهان ... _ در فیلمِ پایانی ، صاحبِ منزلی ، با دوربینِ گوشیِ خود ، در چند تاریخِ مختلف ، از درِ کمدِ منزلش ، فیلم می گیرد که ... وی ، خانه اش را ، برای فروش ، گذاشته است . نتیجــه : جهان ، همهٔ آن چیزی نیست ، که با حواسِّ خود ، ادراک می کنیم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی