کار داوطلبانه در خیریه

3
هدف از کارهای داوطلبانه در خیریه دادن حس خوبه حالا اینکه این حس و خوب چه طوری ایجاد کنیم بزارید به عهده ی خانواده ی خیریه کودکان فرشته اند!!..