آموزش ارائه گزارشات حسابداری به مدیریت

282
آموزش ارائه گزارشات حسابداری به مدیریت
آیا می دانید منظور از ارائه گزارش به مدیریت چیست؟ آیا می دانید ما مکلفیم به چه مدیرانی گزارش ارائه کنیم ؟در این فیلم به تفصیل به آن پرداخته می شود.