داغترین‌ها: #انتخابات

سابلیمینال چشم خاکستری ( طوسی ) به کمک ضمیر ناخودآگاه

366
https://www.sublimiran.com/product/changing-eye-color-to-gray/


کمک به داشتن رنگ چشمانی روشنتر و دارای هاله خاکستری که با استمرار آن هاله بزرگتر و واضح تر می شود.