آموزش کار با برنامه v3d مخصوص گنج یاب تصویری
  • آموزش کار با برنامه v3d مخصوص گنج یاب تصویری

    فلزیاب تصویری GPR یا GPRS به کلیه فلزیاب های تصویری که با لکه رنگ متفاوت عمل مینماید اطلاق میگردد و فلزیاب های تصویری یا مگنتومتر یا یا مگنت ها که دارای رنگ ثابت برای لکه رنگ میباشد و نمی تواند انواع رنگ ها را برای تغییرات اطراف خود اشکار نماید GPR یا GPRS نمی توان کفت زیرا GPR مخفف فلزیاب تصویری میباشد که طبق اصول رادار طراحی شده است و برای این است که فلزیاب تصویری حتماً باید از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد تا فلزیاب تصویری اصل قلمداد گردد کلاً فلزیاب تصویری به فلزیاب P.I.P معرفی میگردد و در عام به ان GPRS نیز کفته میشود پیکسل که در صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری بصورت رنگ ها متفاوت اشکار میگردد حاصل تشخیص مدار فلزیاب تصویری میباشد که بر روی صفحه نمایشگربصورت لکه رنگ از عملکرد قرار گرفتن پیکسل رنگ ها در کنار یکدیگر شکل میگیرد و انچه که در فلزیاب تصویری باعث اشکار گردیدن لکه رنگ ها می شود تغییرات است که در اطراف و محدوده سرجستجوگر فلزیاب تصویری از جریان و انرژی و نیرو امواج و فرکانس و تفاوت مغناطیس از وضعیت میدان مغناطیس و خواص مغناطیس و خواص فرکانسی از میدان الکتریکی شکل میگیرد به نسبت حرکت و بار مثبت و منفی یک هدف قانون القاء بطور طبیعی یک سیکل مغناطیس را پدید اورده که نیروی محرکه با قرار گرفتن در یک میدان مغناطیس خارجی دارای نظم و ترتیب میگردد و برای این است که لکه رنگ منظم در فلزیاب تصویری میتواند متعلق به هدف اصلی باشد و این عمل از دید فلزیاب تصویری بنابر نوع طراحی فلزیاب تصویری برای تشخیص هدف اصلی میباشد البته در فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO نوع خواص مغناطیسی در کنار انرژی خواص فرکانسی هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات تعیین شده در عدد VDI نیز در نظر گرفته میشود که نوع هدف با لکه رنگ به همراه رنگ و عدد VDI متعلق به ان هدف اشکار میگردد و عمل تفکیک فلزات با رنگ متفاوت به نسبت نوع ان فلز یا طلا به همراه عدد VDI ظاهر میگردد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی