ویدیو گزارش مردمی از گوشت یخ زده توزیع شده در اراک !