سپتیک تانک 10

164
سپتیک تانک، دستگاهی است که سر راه فاضلاب خروجی از ساختمان قرار می گیرد و تمامی فاضلاب جامد خارج شده ‏از منبع تولید فاضلاب را به مایع تبدیل میکند و از گرفتگی سوراخ های چاه جذبی فاضلاب جلوگیری می کند. در حقیقت ‏بواسطه استفاده از سپتیک تانک، فاضلاب خروجی از ساختمان‎ BOD‏5‏‎ ‎خود را در حد 55 درصد از دست میدهد و آماده ‏جذب درون چاه جذبی می گردد‎ .‎
spt-tank
spt-tank 0 دنبال کننده