• 135

    ورودی ها چی هستند و چه تاثیری در اتفاقات روزانه دارند؟

    اتفاقات روزانه کانون توجه ما را تغییر می دهند و کانون توجه ما در هر جهتی باشد اتفاقات همجنس همان وارد زندگی ما می شود https://zehnekook.com/inputs-of-the-mind/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی