• شبیه سازی عددی تست کرش (تصادف) – CRASH TEST SIMULATION - Abaqus, Ansys, Ls Dyna, Pam Crash

    شبیه سازی عددی تست کرش (تصادف) – CRASH TEST SIMULATION - Abaqus, Ansys, LsDyna, Pam Crash در شبیه سازی تست کرش به بررسی عوامل موثر در کارایی اتومبیل در کرش تست با استفاده از شبیه سازی عددی به منظور بررسی سطح ایمنی اتومبیل و سرنشینان آن پرداخته می شود. شبیه سازی کرش در طول فرایند طراحی توسط تولید کنندگان خودرو به منظور بررسی توان خودرو و باز طراحی بر اساس ننایج تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد. در طول شبیه سازی عوامل متعددی همچون انرژی جنبشی یا انرژِ حرکتی، انرژی جذب شده توسط سیستم، انرژی پلاستیک در طول فرایند مورد ارزیابی قرار می گیرد. اطلاعات به دست امده از شبیه سازی به منظور ارزیابی توان خودرو و یا گاردریل در تست کرش مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال شتاب وارد شده به سرنشینهای مختلف به عنوان فاکتور تعیین کننده در امنیت انها مورد ارزیابی قرار می گیرد. این موارد باید با قوانین تجاری که توسط دولتها و سازمانهای محلی یا بین المللی مربوطه، بسته به بازار هدف، همخوانی داشته باشد. Engineering Simulation laboratory ESIMLab provides an industry-leading combination of expert engineering consulting, straight advice, real world training, and market-leading FEA and CFD software solutions. Whether working with leading engineering companies in Iran or a smaller local firm, our engineers apply every facet of their diverse experience towards maximizing the benefits our clients receive from engineering analysis and simulation. We share our advanced knowledge across a wide range of industries, collaborating with clients to resolve a wide variety of complex structural, thermal, electromagnetics, and fluid design challenges Consulting Services Mechanisms Rigid and Flexible Body Dynamics and Kinematics Stress Analysis Nonlinear, Contact, Plasticity, Creep, Fracture, Fatigue Design Optimization DOE Studies, Robust Design, Automated Multidisciplinary Optimization Dynamics Vibration, Shock/Impact, Containment, Random Vibration, Rotor Dynamics Heat Transfer Steady State and Transient, Linear and Nonlinear, Coupled Thermal/Structural Fluid Mechanics CFD, Multiphase Flow, Rotating Machinery, Mixing, Reaction Kinetics, Heat Transfer Material Modeling Composites, Ceramics, Concrete Cracking/Crushing, Polymers, Shape Memory Alloys, Constitutive Model Development Electromagnetic Analysis Low-Frequency, High Frequency Applications, Motors, Actuators, Relays, Sensors Multiphysics Analysis Coupled Field Problems, Electromechanical, Thermomechanical, Thermal-Fluids, Piezoelectrics, Acoustics, Fluid Structure Interaction Impact and Drop Test Analyses Multi-Component, Highly Non-Linear Permanent Plastic Deformation, Penetration and Blast Analysis, Manufacturing and Forming Processes http://esimlab.com Tel: (1) +989032832332 E-mail: info@esimlab.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی