• 215

    آموزش حسابداری کاربردی - پیش پرداخت و پیش دریافت در نرم افزار

    آموزش حسابداری کاربردی - پیش پرداخت و پیش دریافت در نرم افزار در نرم افزار حسابداری بابت طرف حسابها نیازی به ثبت پیش پرداخت و پیش دریافت نیست . این نکته مهم در این فیلم به تفضیل اشاره شده است .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی