آموزش حسابداری کاربردی - پیش پرداخت و پیش دریافت در نرم افزار

499
آموزش حسابداری کاربردی - پیش پرداخت و پیش دریافت در نرم افزار
در نرم افزار حسابداری بابت طرف حسابها نیازی به ثبت پیش پرداخت و پیش دریافت نیست . این نکته مهم در این فیلم به تفضیل اشاره شده است .