هنگامی که پرورزه ساخت ماشین آبسوز توسط یک نابغه عرب ایرانی کلید خورد یک کارشناس فنی خودرو سازی اعلام نمود که ساخت ماشین آبسوز ناقض قوانین ترمو دینامیک است %

411
ABDOLSAMAD عبدالصمد GHERAATI قرائتی
https://www.isaar30.com www.google.com
www.abdolsamadgheraati.tv.org www.funigma.com