• 158

    آموزش اصطلاح زبان انگلیسی "کسی که هیچی براش مهم نیست"

    اصطلاح انگلیسی برای کسی که هیچی براش مهم نیست He is cool as a cucomber آموزش اصطلاحات رایج انگلیسی توسط دکتر محسن نوین تن سایت گروه آموزشی نوین تن https://englishbynovintan.ir/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی