آموزش حسابداری مغایرت بانکی

318
آموزش حسابداری مغایرت بانکی
حساب بانک از حساب های مهم در شرکت ها می باشد که می بایست مبلغ موجود در سیستم بانکی با مبلغ دفاتر یکسان باشد که در رابطه با مغایرت گیری آن در این کلیپ صحبت شده است