آموزش حسابداری حقوق و دستمزد- بیمه از کار افتادگی سازمان تامین اجتماعی

293
آموزش حسابداری حقوق و دستمزد- بیمه از کار افتادگی سازمان تامین اجتماعی
از کار افتادگی چیست و شرایط آب چه صورت می باشد و تکلیف حسابدار در رابطه با پرسنلی که از کار افتاده می شود چگونه است این موضوع در این فیلم به تفصیل توضیح داده شده است