دیرین دیرین - چالاس ماخیدن

266
اگه نصیحتی چیزی داری بگو که الان وقتش است!