• جلسات مورد نياز تحريك الكتريكى مغز

    ميزان تحريك الكتريكى مغز بستگى به پروتكل درمانى كه پزشك براى بيمار در نظر ميگيرد دارد ولى معمولا ده جلسه درمانى درنظر گرفته ميشود و تعداد جلسات بسته به نياز بيمار ميتواند روزانه و يا يك روز در ميان در بازه زمانى ١٠ تا ٣٠ دقيقه باشد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی