• 67

    توضيحات استاد درباره حديث اثنی عشرخليفه واينکه چگونه با اينکه ائمه خلیفه نشدند این حدیث شاملشون میشه

    توضيحات استاد درباره حديث اثنی عشرخليفه واينکه چگونه با اينکه ائمه خلیفه نشدند این حدیث شاملشون میشه

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی