بیمه کارآموز اجباری است؟

182
یکی از سوال های متداول در خصوص بیمه و حق و حقوق کاراموز هست که در این ویدئو به طور کامل با شما صحبت کردم.