اعتراف غافلگیرکننده اکبر عبدی - ۲۵ سال اعتیاد داشتم!

179
اکبر عبدی در برنامه «چهل تیکه» اعتراف غافلگیرکننده‌ای کرد: 25 سال به تریاک اعتیاد داشتم!
Mobibii
Mobibii 38 دنبال کننده