نحوه#نصب #پایه های#کامپوزیتی برای#داربستی کردن #درخت #انگور

1
#پایه های #کامپوزیتی مناسب برای #داربستی کردن درخت #انگور
مراحل نصب #پایه درخت #انگور
ابتدا چاله ای یه عمق 40 سانتی متر و قطر 30 سانتی متر اماده میکنیم
پس از بتن ریزی و جایگذاری پایه در داخل چاله انتهای پایه را به صورت گنبدی شکل درست میکنیم
#پایه ها باید در یک ردیف یک ارتفاع و سوراخ ها در یک جهت باشند
مهمترین پایه ها در #داربستی کردن درخت انگور پایه های اول و اخر ردیف انگور هستند
مهمترین قسمت سیم کشی پایه هاست
ابتدا باید سیم ها از سوراخ ها عبور داده و در اخر تمام سیم ها را یک جا و با هم باید کشید در یر این صورت سیم شل و پایه اسیب میبیند
nocoa.company
nocoa.company 0 دنبال کننده