نمونه نصب شده پارکینگ RFID

2
نمونه ی نصب شده ی ریدرهای برد بلند مدل UHF-81 و آنتن برد بلند پگاسوس در پارکینگ مجتمع مسکونی آرش واقع در شهران