• این ویدئوی شریف را ببینید و لذّت ببرید .

    مادرِ این جوانِ عرب ، در منازلِ مردم ، رختشوری می کرد . در روزِ ازدواجِ پسرش ، مخفیانه ؛ در مراسمِ وی شرکت کرد ، تا فرزندش ، شرمسار نشود . معرفتِ این جوان را ببینید .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی