سفیر مرکز آموزش حسابداری برتر اکنون در گرجستان

421
سفیر مرکز آموزش حسابداری برتر اکنون در گرجستان
آقای بقوسیان از کار آموزان ورزشکار و موفق مجموعه حسابداران برتر ، در اقدامی جسورانه و فرا ملّی ، و در حمایت از محیط زیست ایران را به مقصد روسیه رکاب می زند . حسابداران برتر به عنوان حامی محیط زیست این اقدام نیک و انسان دوستانه را ارج می نهد .