آموزش حسابداری از پایه - ماهیت حسابها

348
آموزش حسابداری از پایه - ماهیت حسابها
حسابداری بر اساس استانداردهای موجود طوری عمل می نماید که ماهیت حسابها را کنترل نماید . برخورد با حسابهایی که در گزارشات خارج ماهیت هستند ، را در این کلیپ آموزشی ببینید .