• 84

    آيا زمانی که والدين به زور فرزند را به عروسی پر از گناه می برند آن فرزند هم گناه می کند ؟

    آيا زمانی که والدين به زور فرزند را به عروسی پر از گناه می برند آن فرزند هم گناه می کند ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی