فیشور سیلانت دندان

62
یکی از بهترین روش ها برای پیشگیری از پوسیدگی دندان انجام فیشور سیلانت در سن کودکی است . اگر دندان هایتان پوسیدگی ندارند در سنین بزرگسالی هم می توانید از فیشور سیلانت استفاده کنید . اگر به دنبال کلینیکی معتبر در این زمینه هستید می توانید نزد فرشیده میرلوحی متخصص دندانپزشکی اطفال مراجعه کنید .
http://dreamsmile-center.com/fissure-sealant/