• 246

    آموزش حسابداری- شرط ثبت پیش دریافت و پیش پرداخت

    آموزش حسابداری- شرط ثبت پیش دریافت و پیش پرداخت در حسابداری هر وجه که به صورت پیش داده یا اخذ می شود بصورت پیش دریافت و پیش پرداخت ثبت نمی شود . برای ثبت پیش دریافت و پیش پرداخت شرایطی لازم است که به آن پزداخته می شود

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی