چگونگي درمان بيخوابي

274
براي مبارزه با غول بيخوابي چه بايد كرد؟ افراد پس از مدتي كه مبتلا به بيخوابي هستند به آزمون و خطاي روشهاي مختلف ميپردازند، كه در اكثر موارد اين روشها موفقيت آميز نبوده و فرد دچار بيخوابي مزمن ميشود. يكي از روشهاي بسيار كارآمد در مقابله با بيخوابي، عدم تلاش براي غلبه بر بيخوابي است.