آموزش حسابداری حقوق و دستمزد - محاسبه اضافه کاری

290
آموزش حسابداری حقوق و دستمزد - محاسبه اضافه کاری
اضافه کاری یکی از ارکان حقوق و دستمزد به شمار می رود که در این فیلم شرایط و نحوه محاسبه آن آموزش داده می شود .