دستگاه مخمل پاش /هیدروگرافیک/چاپ ابی 09362022208 2