اصحاب مخصوصا عمر بن خطاب با نسبت هزيان گويس به رسول خدا در جريان قرطاس باعث غمناک شدن پيامبر شدند

166
اصحاب مخصوصا عمر بن خطاب با نسبت هزيان گويس به رسول خدا در جريان قرطاس باعث غمناک شدن پيامبر شدند
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده