دادن يک قرص نان در ماه رجب به فقير جايگزين يک روز روزه مستحبی

158
دادن يک قرص نان در ماه رجب به فقير جايگزين يک روز روزه مستحبی
7 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده