آموزش مقاله نویسیISI -دکتر سعید جوی زاده-قسمت18

79
آموزش مقاله نویسیISI -دکتر سعید جوی زاده-قسمت18
در این ویدیو دکتر سعید جوی زاده مدیر موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز به آموزش مقاله نویسی می پردازد.
شماره تماس: 09382252774
وبسایت موسسه: WWW.GISLAND.ORG
آموزش مقاله نویسیISI در شیراز
دکترسعید جوی زاده
آموزش مقاله نویسی
مقاله نویسی