خوانندگی و آواز خوانی پسر نوجوان فرهاد منصوری در برنامه عصر جدید