آموزش حسابداری حقوق ودستمزد -ساعات کارکرد ماهانه

262
آموزش حسابداری حقوق ودستمزد -ساعات کارکرد ماهانه
در این فیلم میزان ساعت کارکرد از نظر وزارت کار و شرایط آن توضیح داده می شود