اردوی جهادی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - روستای سراب قامیش

671
اردوی جهادی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - روستای سراب قامیش
در این اردو با حضور دندانپزشک متخصص و تیم غربالگری به خدمات تخصصی و فوق تخصصی دندانپزشکی به صورت رایگان پرداخته شد.
همچنین گروه غربالگری نیز به انجام تست های فشار خون-قند خون -BMI پرداختند و افراد مشکوک به بیماری را جهت بررسی تخصصی به مراکز درمانی ارجاع دادند.
منبع : سایت کالک : لینک : https://kalk.ir/experience/1779/